ARC serie Ruggedized Touch Monitors

Dansk

winmate vehicle mount rugged computer industriRuggedized computer

En ruggedized computer (robust computer) er en industri-grade computer, der er designet og bygget til at modstå brugen i hårde og udfordrende miljøer, som ikke er venlige over for almindelige forbruger-computere. Ruggedized computere kan overleve i miljøer, der ofte udsættes for hyppige stød og vibrationer, ekstremt kolde og varme temperaturer samt støv, snavs og affald. Alt fra de interne komponenter til det ydre kabinet er konstrueret og bygget med robusthed for øje. Det, der gør ruggedized computere fantastiske, er, at de ikke kun er designet til at modstå ekstreme miljøer, men de er også laboratorietestet under strenge retningslinjer for at sikre, at de er i stand til at levere den lovede robusthed, pålidelighed og modstandsdygtighed.

Ruggedized computere opnår deres robusthed gennem passiv køling, hvilket eliminerer behovet for blæsere til at cirkulere luft gennem systemet. I stedet bruger ruggedized computere varmeafledning til at flytte varme væk fra de interne varmegenererende komponenter til computerens kabinet, hvorfra varmen spredes ud i omgivelsesluften. Dette skaber en robust computing-løsning, da det eliminerer behovet for ventilationsåbninger, hvorigennem støv og snavs kan trænge ind i systemet.

Ruggedized computere er mere i stand til at overleve de hårdeste miljøer over hele verden på grund af deres særlige funktioner. For at forstå fuldt ud, hvordan ruggedized computere er i stand til at overleve udfordrende miljøer, er det nyttigt at forklare forskellene mellem en kommerciel desktop-computer og en ruggedized industri-computer. Selvom de deler de samme komponenter som CPU, GPU, RAM og lagerenheder, er de konstrueret og bygget på forskellige måder for at imødekomme robusthedskravene i industrielle miljøer.

Det er vigtigt at bemærke, at specifikke funktioner og egenskaber af ruggedized computere kan variere afhængigt af producenten og den specifikke anvendelse. Det anbefales altid at konsultere producentens dokumentation og specifikationer for at få detaljerede oplysninger om en bestemt ruggedized computer.

Avalue lancerer ARC Series robuste berøringsskærme

Fås i 10,1" til 21,5" størrelser: vandtæt, støvtæt, stødsikker og termisk modstandsdygtig. 

Avalue er glade for at kunne annoncere sin ARC-serie af robuste berøringsskærme, der fås i 12,1", 15" og 17" skærmstørrelser med 4:3 kvadratforhold og 10,1", 15,6" og 21,5" skærmstørrelser med et widescreen 16:9-forhold. tilbyder en bred vifte af størrelser, lysstyrke og opløsningsmuligheder. Alle skærme har IP65-beskyttelse foran og et bredt driftstemperaturområde fra -10 ºC til 50 ºC (mulighed -20 ºC til 70 ºC for 12”, 15”, 17”, og -10 °C til 60 °C for 15,6”).

Ideel til industrielle, udendørs eller offentlige applikationer

De robuste berøringsskærme i Avalue ARC-serien er hovedsageligt designet til industrielle applikationer såsom fabriksautomatiseringsgrænseflader og har trykstøbte frontrammer og PCAP-belægningsteknologi, der gør dem i stand til at modstå barske driftsmiljøer, samtidig med at de også er velegnede til arbejde, udendørs eller offentlig brug, som f.eks. digital skiltning, transport, automater, kiosker, pengeautomater, samtaleanlæg og meget mere.

Tovejs WI-FI 6 interaktivt modul integreret

En mulighed for Wi-Fi 6 Interactive Display Module er tilgængelig for ARC-seriens skærm, og den kan trådløst overføre en Windows-computerskærm til ARC-skærm. Den kan bruges til både samtidig visning og udvidet skrivebordstilstand, så brugerne kan vælge deres outputmetode, så de passer til deres faktiske behov. Mens dette trådløse displaymodul integreres i ARC-seriens berøringsskærm, understøtter det displayet tovejs signaltransmission. Brugere kan tilslutte et tastatur og/eller en mus til modulets USB-port for at betjene applikationer på computeren. Wi-Fi 6 Interactive Display Module understøtter også USB-webcam-forbindelse til videokonferencer. Med understøttelse af touchback-kontrol giver det brugere mulighed for at fjernstyre deres computer, når opsætningen er kombineret med en berøringspanel udstyret skærm, som kan opfylde behovet for interaktiv trådløs skærmcasting. ARC trådløs skærm kan opnå op til 20M afstand uden kabelforbindelse.

Derudover tillader dette produkt datatransmission enten via peer-to-peer (P2P) for en-til-en enhedsforbindelse eller via router for en-til-mange forbindelse. Med understøttelse af en-til-mange-forbindelse kan en BOX-pc eller panel-pc samtidigt oprette forbindelse til flere skærmenheder udstyret med Wi-Fi 6 Interactive Display Module-enheder via Wi-Fi. Wi-Fi 6 Interactive Display Module er et ideelt produkt til en bred vifte af miljøer, hvor distribution af indhold til flere skærme er påkrævet, såsom fabrikkens produktionslinje, business konferencerum, situationsrum.

Designet til at arbejde med mange systemer

Skærmene understøtter flere inputmuligheder, herunder D-sub (VGA), HDMI og Display Port, så den kan parres med en lang række systemer. De to kraftige 5W højttalere indbygget er designet til at blive hørt selv i et støjende omgivende miljø.

Nem at montere og installere

Panelmonteringssæt er standardpakken med alle størrelser af ARC Touch-skærme, for at tillade hurtig og nem installation på en enhed (kabinet, chassis) eller væg. Valgfri bred spændingsindgang (9~36V DC-stik og phoenix-stik) giver mulighed for yderligere implementeringsfleksibilitet og reducerer strømforsyningens ustabilitet og deraf følgende utilgængelighed af systemet, hvis temperaturen ændrer sig hurtigt.

Skræddersyet til at imødekomme behovet

Avalue tilbyder valgfrie belægninger – anti-reflekterende, anti-refleks, anti-fingeraftryk og anti-UV – for at forbedre brugeroplevelsen, forstærke berøringsskærmens levetid og øge både pålidelighed og nøjagtighed. Tilpasning af berøringstilstand er også tilgængelig, der tilgodeser miljøer, der er våde, eller hvor brugere forventes at interagere, når de bærer handsker.

---------------------------------------------------------------------

English

winmate vehicle mount rugged computer industri
Ruggedized computer

A ruggedized computer (robust computer) is an industrial-grade computer that is designed and built to withstand use in harsh and challenging environments that are not friendly to regular consumer computers. Ruggedized computers can survive in environments that are often exposed to frequent shocks and vibrations, extremely cold and hot temperatures, and dust, dirt and debris. Everything from the internal components to the outer casing is designed and built with robustness in mind. What makes ruggedized computers great is that they are not only designed to withstand extreme environments, but they are also lab tested under strict guidelines to ensure that they are able to deliver the promised ruggedness, reliability and resilience.

Ruggedized computers achieve their robustness through passive cooling, eliminating the need for fans to circulate air through the system. Instead, ruggedized computers use heat dissipation to move heat away from the internal heat-generating components to the computer's case, from where the heat dissipates into the ambient air. This creates a robust computing solution as it eliminates the need for ventilation openings through which dust and dirt can enter the system.

Ruggedized computers are more able to survive the harshest environments worldwide due to their special features. To fully understand how ruggedized computers are able to survive challenging environments, it is helpful to explain the differences between a commercial desktop computer and a ruggedized industrial computer. Although they share the same components as the CPU, GPU, RAM and storage devices, they are designed and built in different ways to meet the robustness requirements of industrial environments.

It is important to note that specific features and characteristics of ruggedized computers may vary depending on the manufacturer and the specific application. It is always recommended to consult the manufacturer's documentation and specifications for detailed information on a particular ruggedized computer.

 

Avalue Launches ARC Series Ruggedized Touch Monitors

Available in 10.1” to 21.5” sizes: waterproof, dustproof, shockproof, and thermally resilient. 

Avalue is pleased to announce its ARC series of ruggedized touch monitors available in 12.1”, 15” and 17” screen sizes with 4:3 square ratio, and 10.1”, 15.6” and 21.5” screen sizes with a widescreen 16:9 ratio, offering a wide variety of sizes, brightness and resolution options. All monitors feature front IP65 protection and a wide operating temperature range from -10 ºC to 50ºC (option -20 ºC to 70ºC for 12”, 15”, 17”, and -10°C to 60°C for 15.6”).

Ideal for Industrial, Outdoor or Public Applications

Principally designed for industrial applications such as factory automation interfaces, the Avalue ARC series rugged touch monitors feature die casting front bezels and PCAP coating technology enabling them to withstand harsh operating environments, while also being suitable for work, outdoor or public use-cases such as digital signage, transportation, vending machines, kiosks, ATMs, intercoms and much more.

Bi-Direction WI-FI 6 Interactive Module Integrated

An option of Wi-Fi 6 Interactive Display Module is available for ARC series Monitor, and it can wirelessly transmit a Windows computer screen to ARC display. It can be used for both simultaneous display and extended desktop modes, allowing users to choose their output method to suit their actual needs. While integrate this wireless display module into ARC series touch monitor it makes the display supports bi-directional signal transmission. Users can plug in a keyboard and/or mouse to the module’s USB port to operate applications on the computer. The Wi-Fi 6 Interactive Display Module also supports USB webcam connection for video conferencing. With support for touchback control, it allows users to control their computer remotely when the setup is combined with a touch panel equipped screen, which can fulfill the need for interactive wireless screen casting. ARC wireless display can achieve up to 20M distance without cable connection.

In addition, this product allows data transmission either via peer-to-peer (P2P) for one-to-one device connection or via router for one-to-many connection. With support for one-to-many connection, a BOX PC or Panel PC can simultaneously connect to multiple display devices equipped with the Wi-Fi 6 Interactive Display Module units via Wi-Fi. The Wi-Fi 6 Interactive Display Module is an ideal product for a wide range of environments where require distribution of content to multiple displays, such as Factory production line, business conference rooms, situation rooms.

Designed to Work with Many Systems

The monitors support multiple input options including D-sub (VGA), HDMI and Display Port, so it can be paired to a wide range of systems. The two powerful 5W speakers built in are designed to be heard even in a noisy ambient environment.

Easy to mount and deploy

Panel mount kits is default bundle with all size of ARC Touch Monitors, to allow fast and easy deployment on a device (cabinet, chassis) or wall. Optional wide voltage input (9~36V DC jack & phoenix connector) allows further deployment flexibility and reduces power supply instability, and consequent system unavailability, if the temperature changes rapidly.

Tailored to Meet the Need

Avalue offers optional coatings – anti-reflective, anti-glare, anti-fingerprint and anti-UV – to improve the user experience, reinforce the longevity of the touchscreen panel and increase both reliability and accuracy. Touch mode customization is also available, accommodating environments that are wet or when users are expected to interact when wearing gloves.

Kontakt vores specialister i dag - klik her

Vil du vide mere om løsninger fra Avalue, løsninger til fx selvbetjening, industrielle displays eller noget helt andet? Vores erfarne rådgivere er klar til at hjælpe dig godt videre, så tag fat i os.

Vi leverer specialtilpassede løsninger til industrielt brug. Hvis du vil høre mere om muligheder og løsninger inden for industrielle produkter, så tag fat i os. Vi har et tæt samarbejde med førende leverandører, og er klar til at hjælpe dig videre med den rette industrielle løsning. 

Denne hjemmeside bruger cookies

Dette website bruger cookies til at følge din adfærd og for at forbedre brugeroplevelsen på sitet.

Du kan altid slette gemte cookies i dine browserinstillinger

Show details